Cập nhật giá đất mới nhất ở TP Hải Phòng

Giá đất Hải Phòng

Giá đất TP Hải Phòng mới nhất

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND Thành phố Về việc điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn 07 quận Thành phố Hải Phòng trong 5 năm (2015 – 2019).

Quyết định ghi rõ bảng giá đất ở, đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ tại đô thị trên địa bàn quận Thành phố Hải Phòng.

Tải về: Quyết định điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn 07 quận của TP Hải phòng 5 năm (2015 – 2019)

Tải về: Bảng giá các loại giá đất ở Thành phố Hải Phòng trong 5 năm (2015 – 2019)

Giá đất Hải Phòng

Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng điều chỉnh giá đất theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các Sở Tài chính, Xây dựng, Cục Thuế thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ vào các quy định hiện hành để khảo sát, nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh bổ sung giá đất trình Ủy ban nhân dân Thành phố, báo cáo xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố trước khi quyết định ban hành và báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy định này trên địa bàn thành phố, giải quyết các trường hợp vướng mắc phát sinh theo quy định.