Đất rừng phòng hộ là loại đất gì, quy định thế nào?

đất rừng phòng hộ (4)

Đất rừng phòng hộ là loại đất gì?

Đất rừng phòng hộ là loại đất được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, xây rừng bảo vệ đất, chống sói mòn, thiên tai, góp phần bảo vệ môi trường.

Phân loại đất rừng phòng hộ

Đất rừng phòng hộ được phân chia thành các nhóm sau:

Đất rừng phòng hộ đầu nguồn;

Đất rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay;

Đất rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển

Đất rừng phòng hộ bảo vệ môi trường sinh thái.

đất rừng phòng hộ (1)

Những quy định về đất rừng phòng hộ của luật đất đai

Thứ nhất, nhà nước giao đất rừng phòng hộ đầu nguồn cho tổ chức quản lý rừng phòng hộ để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Thứ hai, phải tổ chức quản lý rừng phòng hộ giao khoán đất rừng phòng hộ đầu nguồn cho hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại đó để bảo vệ, phát triển rừng.

Thứ ba, đất rừng phòng hộ mà chưa có tổ chức quản lý và đất quy hoạch trồng rừng phòng hộ được giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại chỗ có nhu cầu và khả năng để bảo vệ và phát triển rừng.

đất rừng phòng hộ (4)

Thứ tư, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định cho tổ chức kinh tế thuê đất rừng phòng hộ thuộc khu vực được kết hợp với kinh doanh cảnh quan, du lịch sinh thái – môi trường dưới tán rừng.

Thứ năm, chính phủ quy định cụ thể việc giao, giao khoán đất rừng phòng hộ; quyền, nghĩa vụ và lợi ích của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao, được giao khoán đất rừng phòng hộ.

đất rừng phòng hộ (2)

Chuyển nhượng đất rừng phòng hộ được không?

Theo quy định, đất rừng phòng hộ có thể chuyển nhượng được. Nhưng, đối với mảnh đất nhận chuyển nhượng là loại đất rừng phòng hộ đặc biệt, có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng nên pháp luật đưa ra một số hạn chế nhất định trong hoạt động chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng.

Bạn chỉ có quyền chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất này cho hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ đó, không được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sinh sống ngoài khu vực.

đất rừng phòng hộ (3)

Với những thông tin này, chắc chắn sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về đất rừng phòng hộ là loại đất gì cũng như những vấn đề đi kèm như điều kiện chuyển nhượng, phân loại đất,…để dễ dàng quyết định cho những kế hoạch của bản thân.