Thuê đất Đồng Nai – đặc biệt đất nông nghiệp phải có điều kiện gì?

đất nông nghiệp đồng nai

Đất nông nghiệp là quỹ đất quan trọng, là nguồn lực quyết định để người nông dân tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường hiện nay, có tác động rất lớn đến đời sống của nông dân. Hiện nay, đất nông nghiệp được người dân cho thuê rất nhiều. Vậy Nhà nước quy định thế nào việc thuê và cho thuê đất nông nghiệp.

đất nông nghiệp đồng nai

Những ai được thuê đất nông nghiệp

Theo quy định tại Điều 5, Luật Đất đai thì đối tượng được thuê đất bao gồm hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các tổ chức kinh tế. Tuy nhiên họ chỉ được thuê đất trong các trường hợp sau sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao; sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh…

đất nông nghiệp đồng nai

Điều kiện cho thuê đất nông nghiệp

Theo quy định, người thuê đất nông nghiệp phải đáp ứng được một trong những điều sau

  1. a) Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư;
  2. b) Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư;
  3. c) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất.

đất nông nghiệp đồng nai

Người thuê đất có quyền và nghĩa vụ gì?

Quyền, nghĩa vụ của người thuê đất không tách rời quyền.

đất nông nghiệp đồng nai

Theo đó, người thuê đất có quyền và nghĩa vụ như sau:

Về quyền: Người thuê đất có quyền chung của người sử dụng đất, được hưởng thành quả lao động, đầu tư trên đất, quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất…Riêng đối với đất trồng lúa, pháp luật còn quy định một số trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất.

đất nông nghiệp đồng nai

Về nghĩa vụ: Người sử dụng đất phải thực hiện quy định tại Điều 170, như sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; giao lại đất khi hết thời hạn sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng…

Để thuê đất Đồng Nai, đặc biệt là đất nông nghiệp Đồng Nai, người thuê đất hãy nắm rõ những điều này để thực hiện đúng nhé.